ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΙ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρονική παρουσίαση των Πρακτικών
του Ι' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

Επιμέλεια: Νικόλαος Ζούκης - Θεόδωρος Μητάκος

ΝΑΥΠΛΙΟ  8, 9, 10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ