Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Οι εργασίες που υποβάλλονται στην Παιδαγωγική Επιθεώρηση πρέπει να διακρίνονται από πρωτοτυπία, σαφήνεια στην έκφραση, επιστη­μονική επάρκεια και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι να δημοσιεύσουν στην Παιδαγωγική Επιθεώρηση μπορούν να αποστέλλουν την εργασία τους στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού: Εργαστήριο Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (κ. Π. Ξωχέλλη) 54124 Θεσσαλονίκη, σε τέσσερα (4) αντίτυπα (τρία ανώνυμα αντίτυπα που προορίζονται για τους κριτές και ένα επώνυμο αντίτυπο για το αρχείο του περιοδικού) ένα CD με το κείμενο, σημειώνοντας επάνω καθαρά το όνομα, τη διεύθυνση και το τη­λέφωνό τους. Τα κείμενα είτε δημοσιευθούν, είτε όχι δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση δεν δημοσιεύει εργασίες που έχουν ήδη δημο­σιευθεί ή που πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκ­δοση παντός τύπου. Επίσης, δεν δημοσιεύει ανακοινώσεις σε Συνέδρια ή τμή­ματα εργασιών (μεταπτυχιακών, διδακτορικών εργασιών κ.ο.κ.).

Η έγκριση ενός άρθρου από τη Συντακτική Επιτροπή δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα.

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού είναι υποχρεωμένη μέσα σε εύ­λογο χρονικό διάστημα να απαντήσει στο συγγραφέα σχετικά με τη δημοσίευση ή όχι της εργασίας του, και, σε θετική περίπτωση, για τον πιθανό χρόνο δημοσίευσής της, ο οποίος εξαρτάται από τον προγραμματι­σμό της Συντακτικής Επιτροπής. Στο διάστημα αυτό η εργασία απο­στέλλεται ανώνυμα σε τρεις κριτές, ειδικούς, κατά το δυνατόν στο αντικεί­μενο που πραγματεύεται. Τα ονόματα των κριτών δεν είναι ανα­κοινώσιμα στο συγγραφέα.

Για λόγους οικονομίας η επικοινωνία της Συντακτικής Επιτροπής με τους συγγραφείς των εργασιών θα γίνεται μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι τηλεφωνικά. Παρακαλούμε, για το λόγο αυτό, να μας γνωστοποιείτε τις ηλεκτρονικές σας δι­ευθύνσεις. Η διεύθυνση του περιοδικού (απλή και ηλεκτρονική) αναγράφεται στο εσώφυλλo.

Το μέγεθος του κειμένου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις δώδεκα δακτυλογραφημένες σελίδες (ή τις 5.500 λέξεις) συμπεριλαμβα­νομένων και των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης (μέγεθος χαρτιού Α4, κανονικά περιθώρια και στις τέσσερις πλευρές της σελίδας, δακτυλογράφηση μόνο στη μία πλευρά, 65 στοιχεία στην αράδα, 33 αράδες η σελίδα, σε γραμματοσειρά Times ή παραπλήσια).

Οι εργασίες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από τα στοιχεία του συγγραφέα σε ξεχωριστή σελίδα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο ερ­γασίας και οικίας, fax και e-mail, ιδιότητα και σύντομο βιο­γραφικό σημείωμα). Επίσης, στο κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και σύντομη περίληψη (δέκα περίπου σειρών) της εργασίας σε μία ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Το όνομα και τα στοιχεία των συγγραφέων υπάρχουν στο τέλος του άρθρου τους, προκειμένου να μπορεί κανείς να αλληλογραφήσει μαζί τους.

Ο πίνακας βιβλιογραφίας είναι απαραίτητος. Οι παραπομπές παρατίθε­νται στο κείμενο και οι σημειώσεις στο τέλος του κειμένου και συγκεκριμένα πριν τη βιβλιογραφία.


Παραδείγματα:

Βιβλίο

Bernstein, B. (1975). Clαss, codes αnd control: the process in educαtion. London: RKP.

Κεφάλαιο σε βιβλίο

Bernstein, B. (1979). School cannot compensate for society, In R. CoIeman (Ed.), School αnd Society. London: RKP.

Άρθρο σε περιοδικό

Bemstein B. (1995). Code theory and its positioning: a case study ίn misrecognition Brίtish Journαl of Sociology of Educαtίon, 16(1),3-19.

Είναι απαραίτητο, τα κείμενα να κατατίθενται (τόσο στην αρχική όσο και στην αναμορφωμένη τους μορφή) σύμφωνα με το πρότυπο του περιοδικού, ακολουθώντας την εξής σειρά: τίτλος, όνομα συγγραφέα (στο επώνυμο αντίτυπο), κείμενο, σημειώσεις, βιβλιογραφία, περίληψη στην ξένη γλώσσα, στοιχεία συγγραφέα.

Οι συγγραφείς οφείλουν να φροντίζουν για την κατανοητή, περιεκτική και σύντομη διατύπωση των τίτλων των προτεινόμενων προς δημοσίευση άρθρων. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη γλωσσική διατύπωση των τίτλων των υπό δημοσίευση άρθρων, αφενός για την καλύτερη κατανόηση της θεματικής τους από τους αναγνώστες και αφετέρου για την εξασφάλιση του κύρους του περιοδικού.

Xωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές η Συντακτική Eπιτρο­πή δεν δέχεται κείμενα για δημοσίευση.