Εταιρεία

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) είναι επιστημονικό παιδαγωγικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1981 και έχει έδρα την Αθήνα. Τα γραφεία της είναι στην οδό Αναξαγόρα 1 και Σωκράτους (πίσω από το Δημαρχείο). Παραρτήματά της λειτουργούν σε διάφορες πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βόλος, Πάτρα, Ρόδος, και Ρέθυμνο) και το 2011 συμπληρώνει τα 30 έτη ζωής και λειτουργίας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει ως σκοπό την προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής, τη μελέτη και επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων της ελληνικής Εκπαίδευσης, τη συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, την εκπόνηση και στάθμιση κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών και άλλων μέσων επιστημονικής έρευνας, τη διάδοση στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς, των σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και την υποβοήθησή τους, κυρίως, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν σχετικά με την αγωγή, την εκπαίδευση κ.λπ. των παιδιών τους, την ανάπτυξη συνεργασίας με ελληνικά και ξένα συναφή επιστημονικά Ιδρύματα, κέντρα ερευνών και οργανισμούς, την παροχή κάθε εφικτής βοήθειας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών σε επιστημονικές ειδικότητες με παιδαγωγική αποστολή π.χ. Παιδαγωγών, Ψυχοπαιδαγωγών, Κοινωνιολόγων της Εκπαίδευσης, Ειδικών Παιδαγωγών, Λογοθεραπευτών, Επιμορφωτών Ενηλίκων, Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων, Παιδαγωγικών Συμβούλων επί θεμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Οικονομίας και Προγραμματισμού της Εκπαίδευσης κ.λπ.

Τους παραπάνω σκοπούς επιχειρεί να τους πραγματοποιήσει η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με τη διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ερευνών για θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής, τη δημοσίευση άλλου είδους εργασιών που αναφέρονται σε αντικείμενο, που εντάσσεται στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, τη μετάφραση και δημοσίευση αξιόλογων ξενόγλωσσων ψυχοπαιδαγωγικών έργων, την πραγματοποίηση επιστημονικών ανακοινώσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και μαθημάτων για γονείς, την πραγματοποίηση διαλέξεων παιδαγωγικού ή συναφούς περιεχομένου προς το ευρύ κοινό, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, την έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού, την καθιέρωση ειδικών βραβείων και επαίνων για τις καλύτερες εργασίες του έτους στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής, τη συγκρότηση ειδικής επιστημονικής βιβλιοθήκης, καθώς και με κάθε άλλο μέσο, που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη της Εταιρείας είναι Έλληνες υπήκοοι, που κατέχουν θέσεις Παιδαγωγικής σε Α.Ε.Ι., ομότιμοι και διατελέσαντες καθηγητές της Παιδαγωγικής στα Α.Ε.Ι., επιστημονικό προσωπικό των παραπάνω θέσεων, των Σπουδαστηρίων ή Εργαστηρίων ή άλλων Επιστημονικών Ιδρυμάτων, που ασχολούνται με θέματα Αγωγής ή Εκπαίδευσης και έχουν αξιόλογη ερευνητική και συγγραφική δράση σε κλάδους των Επιστημών της Αγωγής, καθηγητές της Παιδαγωγικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και διατελέσαντες καθηγητές Παιδαγωγικής, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου MASTER ή MAITRISE ή MAGISTER ή καθηγητές στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και Σχολές Νηπιαγωγών, κάτοχοι διδακτορικού ή άλλου LICENCE (που αποκτήθηκε πριν από το 1963). Τα διδακτορικά ή τα μεταπτυχιακά διπλώματα πρέπει να έχουν εκπονηθεί σε έναν αναγνωρισμένο κλάδο των Επιστημών της Αγωγής. Αν κάποιος ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ελληνικού διδακτορικού διπλώματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του στην Εταιρεία είναι να έχει διαπραγματευθεί θέμα που αναφέρεται σε αναγνωρισμένο κλάδο των Επιστημών της Αγωγής και η εκπόνηση της διατριβής να έχει γίνει υπό την επίβλεψη καθηγητή Παιδαγωγικής. Επίσης, μέλη της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος είναι προσωπικότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού και πνευματικού γενικά κόσμου, με αξιόλογο έργο στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής ή ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην Παιδεία της χώρας.

Ο αριθμός των μελών της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανέρχεται σήμερα στα 1.000 περίπου. Η Εταιρεία διοργανώνει κάθε δύο χρόνια ένα Διεθνές Συνέδριο, με διαφορετικό κάθε φορά θέμα, και ένα Πανελλήνιο, με σταθερό θέμα την «Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα». Η Εταιρεία έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα δεκατρία Διεθνή Συνέδρια και επτά Πανελλήνια. Όλα τα Πρακτικά των Συνεδρίων, εκτός από το ΙΑ΄ Διεθνές και το 3ο Πανελλήνιο, έχουν ήδη δημοσιευθεί (τα Πρακτικά των δύο αυτών Συνεδρίων θα δημοσιευθούν υπό μορφή CD).

Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος εκδίδει δύο φορές το χρόνο το Επιστημονικό Περιοδικό της, την «Παιδαγωγική Επιθεώρηση», ένα από τα πιο έγκυρα περιοδικά στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής στη χώρα μας και όχι μόνο. Μέχρι σήμερα (2010) έχουν κυκλοφορήσει 48 τεύχη και πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι να γίνει τριμηνιαίο. Στο περιοδικό αυτό δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην ελληνική γλώσσα ή και στην αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική, ενώ για την επιλογή της ύλης εφαρμόζεται το σύστημα των ειδικών κριτών.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών