Διεθνή

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ε.

1. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Α΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνλεδριο, Αθήνα 23-25 Σεπτεμβρίου 1983.

2. Το Ενιαίο Σχολείο – Διεθνείς εμπειρίες και ελληνικές προοπτικές, Β΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 29/11–1/12/1985.

3. Τεχνολογία και Εκπαίδευση, Γ΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, 15-18 Οκτωβρίου 1987.

4. Παγκόσμια κρίση στην Εκπαίδευση: Μύθος ή πραγματικότητα; Δ΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6-8 Οκτωβρίου 1989.

5. Η Εκπαίδευση στην ενωμένη Ευρώπη, Ε΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Πάτρα 27-29 Σεπτεμβρίου 1991.

6. Ο Ελληνισμός της Διασποράς και η Ελληνική Παιδεία του, Στ΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, 29-31 Οκτωβρίου 1993, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Α.Π.Θ.

7. Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: Τάσεις και προοπτικές, Ζ΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 3-5 Νοεμβρίου 1995.

8. Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός: Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση, Η΄Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Ιωάννινα 17-19 Οκτωβρίου 1997.

9. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική, Θ΄ Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-13 Νοεμβρίου 1999.

10. Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση, Ι΄Διεθνές Παιδαγωγικό ΣυνέδριοΝαύπλιο 2001.

11. Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας, ΙΑ΄ Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Ρόδος, 21-23 Οκτωβρίου 2005.

12. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ΙΒ΄ Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Αθήνα 14-16 Δεκεμβρίου 2007.

13. Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία, ΙΓ΄ Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009.

14. e RA 5, Συμβολή στην επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Π.Ε.Ε. με Τ.Ε.Ι Πειραιά, Πειραιάς 15-18 Σεπτεμβρίου 2010.

15. e RA 6, Συμβολή στην επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Π.Ε.Ε. με Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Πειραιάς 19-24 Σεπτεμβρίου 2011.

16. Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία. ΙΔ΄ Διεθνές Συνέδριο Π.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1-3 Δεκεμβρίου 2011.

17. e RA 7, Συμβολή στην επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Π.Ε.Ε. με Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Πειραιάς 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.

18. ΙΕ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, International Scientific Conference e RA 8, The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and Contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Πειραιάς 23-25 Σεπτεμβρίου 2013.

Βιβλίο Περιλήψεων