Συνέδρια

Σε αυτή την κατηγορία θα μπορείτε να δείτε  τα πρακτικά των συνεδρίων που θα δίνονται σε μορφή pdf συνδέσμων (link) με δυνατότητα αποθήκευσης από το χρήστη.

Η οργάνωση και πραγματοποίηση τακτικών Πανελλήνιων και Διεθνών Παιδαγωγικών Συνεδρίων σε συνεργασία με διαφορετικό κάθε φορά Πανεπιστημιακό Τμήμα ή Πανεπιστημιακή Σχολή της χώρας με παιδαγωγικές σπουδές αποτελεί προτεραιότητα της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, από την ίδρυσή της. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί σχετικά με τις θεματικές των Συνεδρίων αυτών, καθώς και τα στοιχεία της έντυπης δημοσίευσης των Πρακτικών τους. Σε δύο περιπτώσεις Συνεδρίων της ΠΕΕ που η δημοσίευση των Πρακτικών τους έγινε ηλεκτρονικά, υπάρχει προσβασιμότητα στο συνολικό υλικό τους.

Παρουσιάζονται κατ’ αρχήν τα Συνέδρια των οποίων η πραγματοποίηση έχει προγραμματιστεί και παρέχονται στους ενδιαφερόμενους οι απαραίτητες πληροφορίες. Ακολουθεί Κατάλογος σε χρονολογική διάταξη των Συνεδρίων της Εταιρείας που έχουν πραγματοποιηθεί, με διάκριση σε Πανελλήνια και σε Διεθνή. Τέλος γίνεται αναφορά στις Εκδόσεις των αντίστοιχων Πρακτικών.