Αίτηση Ένταξης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τόπος, Ημερομ…………….., ………

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤ. ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΕΕ

Επώνυμο…………………….
Όνομα…………………………

ΠΡΟΣ το ΔΣ της ΠΕΕ

Παρακαλώ να με εντάξετε στους
παρακάτω επιστημονικούς Κλάδους της ΠΕΕ (μέχρι 3)
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..,
προκειμένου να συμβάλλω στη λειτουργία αντίστοιχων Ομάδων.

Ο αιτών
(υπογραφή)
Ιδιότητα………………………
Ίδρυμα ……………………….
Τηλ……………………………
Mail ………………………….

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕΕ
1) Ιστορίας της Εκπαίδευσης
2) Σχολικής Παιδαγωγικής
3) Δια βίου Εκπαίδευσης
4) Παιδαγωγικής του Ελεύθερου Χρόνου, Αθλητικής και Αισθητικής Παιδαγωγικής
5) Εκπαίδευσης και Φύλου
6) Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
7) Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
8) Φιλοσοφίας της Παιδείας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
9) Διδακτικής Μεθοδολογίας
10) Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής
11) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
12) Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
13) Εκπαιδευτικής Πολιτικής-Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
14) Αναλυτικών Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας
15) Συγκριτικής Παιδαγωγικής